Devizová-expozice.cz

Členění DE

Členění devizové expozice

Typy expozice se liší podle různých autorů. Obvykle se rozlišují 3 typy devizové expozice:

  • transakční devizová expozice
  • translační (účetní) devizová expozice
  • ekonomická devizová expozice

Transakční devizová expozice

Měří citlivost budoucích devizových transakcí vyjádřených v domácí měně na změny devizového kurzu. Transakce mohou být typu prodej (nákup) zboží na obch. úvěr v zahraničí, prodej nákup cen. papírů nebo nemovitostí v zahraničí. V těchto případech firmy pociťují pohyb kurzu z důvodu časové odlišnosti mezi vznikem kontraktu a jeho splacením.

Jestliže se v tomto období změní devizový kurz, může podnik utrpět kursovou ztrátu nebo dosáhnout kursového zisku oproti původnímu předpokladu. Velikost transakční devizové expozice má vliv na rozhodování o budoucích devizových transakcích.

Translační devizová expozice

Představuje citlivost konsolidovaných finančních výkazů nadnárodních společností na pohyby devizových kurzů. Nadnárodní podniky mají hodnotu A, P nebo CF vyjádřenu (denominovaných) v cizích (různých) měnách. Při vyjádření těchto hodnot v příslušné domácí měně, dochází ke změnám v bilančních hodnotách A a P.

Toto vystavení se riziku je označováno translační devizovou expozicí. Je to výsledek nového ocenění aktiv a pasiv novým kursem. Translační devizové expozici je vystavena jak konsolidovaná účetní rozvaha, tak i konsolidovaná výsledovka nadnárodní společnosti.

Ekonomická devizová expozice

Měří citlivost celkového budoucího cash flow firmy vyjádřeného v domácí měně na změny devizového kurzu. Můžeme ji chápat jako působení vývoje měnového kurzu na podnikatelské záměry. Firmy a jejich záměry ovlivňuje vývoj kurzu.

Zejména u vývozců či dovozců může změna kurzu významně změnit odbyt jejich produktů. Tak například pro vývozce může apreciace domácí měny způsobit, že vývozce není schopen cenově konkurovat v zemi odbytu. Naopak při depreciaci měny může na zahraničním trhu dosáhnout lepších výsledků než původně počítal ve svých záměrech.
Náš tip: Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o půjčkách online, zavítejte na web Maxi-Půjčky.cz.